Vilius Braženas

brazenasVilius Bražėnas (1913 m. balandžio 6 d. Rygoje - 2010 m. spalio 3 d. Vilniuje[1]) – Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, feljetonistas, paskaitininkas, dainininkas tenoras.

1922 m. su tėvais persikėlė gyventi į Lietuvą. Studijavo elektrotechniką Vytauto Didžiojo universitete, 1937 m. baigė Karo mokyklą.

1926 m. tapo skautu Kelmės progimnazijoje.

Dirbo Energijos, Verslų ūkio valdybose. 1939 m., prasidėjus karui, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenės ryšių batalioną Kėdainiuose. Vokiečių okupacijos metais talkino pogrindžio organizacijos „Lietuvos laisvės kovotojų” veiklai. 1944 m. būrio vadas Sedos kautynėse prieš sovietus. Vėliau pasitraukė į Vakarus.

Vokietijoje kartu su kitais atkūrė korporaciją „Vytis”. 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Studijavo Bridžporto inžinerijos institute. Iki 1976 m. dirbo elektronikos bendrovėse.

1922 m. su tėvais persikėlė gyventi į Lietuvą. Studijavo elektrotechniką Vytauto Didžiojo universitete, 1937 m. baigė Karo mokyklą.

1926 m. tapo skautu Kelmės progimnazijoje.

Dirbo Energijos, Verslų ūkio valdybose. 1939 m., prasidėjus karui, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenės ryšių batalioną Kėdainiuose. Vokiečių okupacijos metais talkino pogrindžio organizacijos „Lietuvos laisvės kovotojų” veiklai. 1944 m. būrio vadas Sedos kautynėse prieš sovietus. Vėliau pasitraukė į Vakarus.

Vokietijoje kartu su kitais atkūrė korporaciją „Vytis”. 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Studijavo Bridžporto inžinerijos institute. Iki 1976 m. dirbo elektronikos bendrovėse.

Nuo 1932 m. bendradarbiavo spaudoje („Kuntaplyje“, „XX amžiuje“, „Lietuvos aide“, „Skautų Aide“ ir kt.). Feljetonus pasirašinėjo Bražviliaus slapyvardžiu. Jo feljetonai buvo skaitomi per radiją, Jaunimo teatre, literatūros vakaruose. 19851987 m. JAV savaitraščio „Lee Constitution” redaktorius.

Parašė ne vieną skautišką dainą. Jo žodžiais sukurta daina „Atgimė tėvynė“ 1938 m. tapo II skautų stovyklos himnu. Vokietijoje dainavo Tremtinių operoje, kvarteto „Aitvarai“ solistas tenoras.

19511971 m. JAV lietuvių bendruomenės Konektikuto apylinkės valdybos narys, pirmininkas, apygardos politikos komiteto valdybos narys, apygardos pirmininkas. Kelias kadencijas Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos narys.

Nuo 1977 m. per John Birch Society padalinį American Opinion Speakers Bureau apie 1000 kartų kalbėjo amerikietiškoms ir lietuviškoms auditorijoms, keletą kartų apvažiuodamas visas JAV valstijas, išskyrus Havajus. Paskaitų temos: „Detente With Monsters”, „Stop Financing Communism”, „Stop Building Communist Missiles”, „How To Abolish Communism”, „Signeposts To Tyranny”.

Aktyviai dalyvavo steigiant politines amerikiečių patriotų grupes, per kurias buvo garsinama ir Lietuvos laisvės byla („Lithuanian American anticommunist group”, „Lithuanian Freedom Forum”, „Waterbury Americanism Forum“, „Stamford Forum for American Affairs“), taip pat buvo „America’s Future”, „John Birch Society”, „Eagle Forum”, „Larry McDonald Crusade – Stop Finansing Communism” narys.

19881991 m. VLIK valdybos vicepirmininkas informacijos reikalams. Rezoliucijų komiteto Baltijos valstybėms vaduoti pirmininko specialusis asistentas. Lietuviškoje ir amerikietiškoje spaudoje rašė informacines apžvalgas apie tarptautinę užkulisinę politiką. Dalyvavo daugelyje radijo ir televizijos laidų. 2002 m. grįžo į Lietuvą.[2]

  • „Normuotos šypsenos“ (feljetonų rinkinys) 1948 m.;
  • „Kalorijos ir doleriai“ (feljetonų rinkinys) 1952 m.;
  • „Sąmokslas prieš žmoniją” (publicistika) 1975 m. (antras leidimas – 1978 m., perleista Lietuvoje 1997 m.);
  • „Nauja pasaulio santvarka? Lietuva ir pasaulis iš JAV dešinės žiūrint” (publicistika) 2000 m.;
  • „Po dvylika vėliavų. Tarp tironijos ir laisvės” (autobiografinė knyga) 2005 m.
2010 m. spalio 3 d., eidamas 98-sius metus, mirė politikos analitikas, publicistas, aktyvus visuomenės veikėjas Vilius Bražėnas.
V. Bražėnas Lietuvos visuomenei pažįstamas iš gausių jo pasisakymų įvairiuose patriotiniuose renginiuose, straipsnių spaudoje bei užsienyje ir iš Lietuvoje išleistų jo knygų: „Normuotos šypsenos“ (feljetonų rinkinys) 1948 m.; „Kalorijos ir doleriai“ (feljetonų rinkinys) 1952 m. „Sąmokslas prieš žmoniją“ (publicistika) 1975 m. (antras leidimas – 1978 m., perleista Lietuvoje 1997 m.); „Nauja pasaulio santvarka? Lietuva ir pasaulis iš JAV dešinės žiūrint“ (publicistika) 2000 m.; „Po dvylika vėliavų. Tarp tironijos ir laisvės“ (autobiografinė knyga) 2005 m.; „Priminimai bendražygiams“ 2009 m. Jis su paskaitomis apkeliavo visas JAV valstijas, būdamas geru oratoriumi, amerikiečiams aiškino apie globalizmo ir komunizmo grėsmę, skatino kongreso narius pasmerkti SSRS vergiją, nukreipti pastangas pavergtų tautų išvadavimui.
Susipažinęs su V. Bražėno veikla, publikacijomis spaudoje, skaitęs jo knygas, įvardijau jį dvigubu Kolumbu. Jis mums atrado dvi Amerikas: vieną, kuri palaikė ir penėjo komunistinę Sovietų Sąjungą, nesiekė pavergtų tautų išlaisvinimo, ir kitą, kuri iš tikrųjų ją laikė blogio imperija, siekė jos griūties, pavergtų tautų išlaisvinimo. Jis mums atrado ir dvejopus Amerikos lietuvius, t.y. tuos, kurie buvo atsukę veidą į Lietuvą, tačiau – nugarą į jos nepriklausomybę ir tuos, kurių veidai ir veiksmai buvo atgręžti tik į nepriklausomą Lietuvą. Dar daugiau, jis įvardintinas politiniu Kolumbu, kuris mums ir Vakarų pasauliui demaskavo globalizmą, sąmokslo prieš žmoniją ir komunizmo šaltinį, jis atskleidė ir parodė tikrąjį Jungtinių Tautų Organizacijos, deja, negražų veidą, daug kitokių dalykų, kurių mes nematėme arba matėme kitaip.
V. Bražėnas yra apdovanotas penkiais garbingais medaliais ir ordinais: Vytauto Didžiojo ordino 3-iojo laipsnio medaliu (1937-ieji), Skautų Lelijos ordinu (1938-ieji), Vyčio Kryžiaus ordinu (2003-ieji), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2005-ieji), Atsargos karininkų sąjungos medaliu (2006-ieji) ir Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio 1-ojo laipsnio partizanų žvaigžde.
Gimęs Rygoje, vaikystę praleidęs Rusijoje ir Ukrainoje, patriotu subrendęs nepriklausomoje Lietuvoje, atsišaudydamas sovietiniam okupantui prie Sedos, pasitraukęs į Vakarus, laisvėje be Tėvynės kovojęs už Tėvynę be laisvės, Vilius grįžo į nepriklausomybę atgavusią Lietuvą, pasilikęs JAV pilietybę ir išlaikęs Lietuvos pilietybę, čia plunksna ir žodžiu dirbo Lietuvai, kol jo karstą uždengė Lietuvos ir JAV vėliavos.
Teapšviečia Viliaus Bražėno palikimas Lietuvos piliečių ir vadovų protus, o jam tešviečia Amžinoji Šviesa.


http://video.yandex.ru/users/kilpa-lietuva/view/1

1.

http://www.youtube.com/watch?v=z9r64XbiUm8

2.

http://www.youtube.com/watch?v=G68QxUgDh1k&feature=related

3.

http://www.youtube.com/watch?v=WnDRUJzRHxE&feature=related

4.

http://www.youtube.com/watch?v=oBmD1Cb4Mes&feature=related

5.

http://www.youtube.com/watch?v=w7psWxZKumI&feature=related

6.

http://www.youtube.com/watch?v=RpmfGcvtt1Y&feature=related

1.

http://www.youtube.com/watch?v=67pfo75AF-8&feature=related

2.

http://www.youtube.com/watch?v=7AFBEN8dm4o&feature=related

2008-04-06.V.Brazenui 95

http://www.youtube.com/watch?v=yToR9gIYuMQ&feature=more_related

2009-10-25. V.Bražėno knygos pristatymas

http://www.youtube.com/watch?v=g-cCKlLRkE4&feature=related


Интересная статья? Поделись ей с другими:

Список видео

Список ТВ - видео