Lupikautojų eros pabaiga arba kaip surinkti mokesčius

credit_card_debtVisos pasaulio valstybės skolingos, visas pasaulis gyvena skolon. Kam? Pasaulis pilnas protingų žmonių, vadinanačių save politikais ir kitų, jiems nepriklausančių. Tačiau, atrodo, lyg nei viena iš valstybių nepastebėjo, kaip tapo apraizgyta sukčių nupinto tinklo plieniniais voratinkliais. Ar taip gali būti?

Nors viso pasaulio žmonės dirba dieną naktį, bet jiems, savo prakaitu uždirbantiems duoną pasaulyje nepriklauso niekas, arba ne daugiau kaip 5-10 proc. pasaulio pinigų ir turtų dalis. Kitus visus pasaulio valdo LLUPIKAUTOJAI (skolintojai už palūkanas )

Lupikavimo sistema buvo sukurta nepriimant jokių įstatymų, tačiau nepriėmus lupikavimą draudžiančių įstatymų, buvo atvertas kelias pinigų skolinimui už palūkanas, tai yra pinigai paversti preke. Kas yra pinigai? Atsiskaitymo priemonė.

Kodėl nebuvo priimti įstatymai, draudžiantys prekiauti pinigais ir gauti iš to pelną?

Buvo sukurtas pasaulio užvaldymo ir laisvų žmonių pavertimo vergais planas.
Jie vagystėmis, smurtu, žmonių prekyba, maitindami mūsų visų vaikus narkotikais, sukaupė didžiulę pinigų masę, kurią pagal jų planą, jiems reikia nuolat dauginti.

Posovietinėje erdvėje išvargusiems nuo vergovės žmomėms, nemokytiems apie finansinių aferistrų kėslus ir tikslus įpiršti reklaminius triukus - kaip antai “Nori gyventi geriau - pasikolink, nori būti turtingas - pasikolink, “Pinigų yra “ buvo labai lengva. Veikdami agresyviausiais būdais, siūlydami beprocentinius, vatojimo kreditus jie greitai “parišo” mūsų žmones, ypač jaunimą, kurie, nežinodami šios sistemos veikimo būdų, pasirašinėjo žmogaus teises ir sutarties šalių lygiateisiškumą pažeidžiančias paskolos sutartis, kuriose buvo numatyta SKOLINTOJŲ vienašališka teisė didinti palūkanas - EURO bor, VILIbor ir pan. Tuo tarpu mūsų Valstybės institucija – Lietuvos bankas tylėdamas pritarė šiai antrajai “Piramidžių” sistemai.

Tokios sutartys gali ir turi būti dabar pripažintos diskriminuojančiomis, pažeidžiančiomis vartotojų teises, dėl to apgautieji, kuriems palūkanos vienašališkai padidintos, iš kurių pareikalauta naujai pervertinti įkeistą turtą ar padaryti kiti neteisėti vienašališki bankų sudarytu paskolų sutartčių pakeitimai, pagal fizinių ar juridinių asmenų ieškinius teismui kaip sudarytos pasinaudojant stipresniosios šalies spaudimo įtakoje, nesudarant galimybės derėtis dėl lygiaverčių sąlygų. Dėl bankininkų sukurtos sistemos, nukritus nekilnojamojo turto kainoms bankai ėmė neteisėtai reikalauti papildomų garantijų, turto įkeitimo ir pan., tačiau įgaliota valstybės institucija “Lietuvos bankas” privalėjo teikti žmonėms ir verslo įmonėms paaiškinimus, kad tokie reikalavimai yra neteisėti, kaip neteisėta yra sąlyga dėl vienašališko palūkanų didinimo. Teismai, gavę ieškinius dėl sudarytų sutarčių sąlygų neteisėtumo, privalėtų šias sutarčių sąlygas pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento.

Beje, gyventojų indėlius ir įmonių lėšas privalo apdrausti bankai, o ne Valstybė. Kokiu pagrindu valstybė yra atsakinga už komercinio banko veiklos rezultatus? Kodėl bankai reikaluja, kad būtų apdraustas įgyjamas ar įkeičiamas turtas, o patys indėlių, esančių bankuose jokiose draudimo bendrovėse neapdraudžia?

Dabar visas pasaulis dreba nuo, lupikutojų sukurtos ir suplanuotos finansų sistemos griūties, kai vieną dieną pinigus valdanti grupuotė pareikalauja iš dukterinių bankų juos grąžinti. Paskelbiama, kad pinigų nėra. Kur gi jie dingo? Buvo tiek daug, kad bankai kišo juos žmonėms tiesiog prievarta ir staiga jų nebeliko. Pinigai niekur nedingo, nes žmonės į bankų sąskaitas įnešdavo realius pinigus. Pinigai vienu metu pagal lupikautojų komandą visuose pasaulio bankuose buvo išimti iš apyvartos, taip sukeliant dirbtinę bankroto situaciją.
Ką daryti? Pinigams turi būti sugrąžinta jų pirminė funkcija - jie turi būti tik atsiskaitymo priemonė. Iš esmės nieko keisti nereikia, tik požiūrį.

Šiuo metu pasaulyje :Izraelis, Japonija ir musulmonų tikybą išpažįstančios šalys skolinimą už palūkanas savo piliečiamas (lupikavimą ) draudžia. Musulmonų šalyse už lupikavimą numatyta baudžiamoji atsakomybė. Todėl jų piliečiai ir šalys nepriklauso prasiskolinusiųjų ratui.
Japonijoje galiojanti pinigų skolinimo sistema suteikia verslui galimybę skolintis su minusinėmis palūkanomis, tai yra pasibaigus paskolos laikotarpiui verslininkas turti teisę grąžinti pvz.10 proc mažiau.
Kodėl apie tokią egziztuojančią pinigų cirkuliavimo tvarką mums neaiškina nei ” Laisvosios rinkos” ,nei “Etatiniai” būtent bankų konsultantai? Kodėl nusenusi mūsų švietimo sistema, nemoko mūsų piliečių tikrojo pinigų ir ekonomikos valdymo meno, neatskleidžia tikrųjų šiuolaikinio pasaulio valdymo būdų ydingumo ir neaiškina kaip turi būti tvarkomi šalies pinigai ir skatinamas ekonomikos augimas?

Lietuvoje skolinti už palūkanas pradėjo žydai maždaug 15 amžiuje. Dėl nežinia kodėl suteiktų privilegijų jiems Vytautas Didysis suteikė išimtines teises rinkti mokesčius ir skolinti už atlygį, taip buvo įteisintas lupikavimas, vėliau - karčemos, kuriose buvo svaiginami lietuviai, kad per daug neišblaivėtų ir neišvytų lupikautojų lauk. Tada valstybės nepriklausomybė buvo prarasta. Niekas iki šiol nenagrinėjo ekonominių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės suardymo priežasčių, todėl nenustatė, kaip gi atsitiko, kad “Valstybė nuo jūros iki jūros “staiga prarado visą savo galybę ir buvo pavergta. Ar ne dėl to, kad valstybės iždą, kaip dabar JAV, užvaldė svetimtaučiai?

Kitos valstybės tapo skolininkėmis panašiais būdais, pirmasis prasiskolino Prancūzijos karalius, po to - Anglijos. Kam(?) - neklauskite, pasidomėkite, kas tuomet buvio šių šalių finansų ministrais. Viršūnė buvo pasiekta, kai JAV fedaralinis rezervas – JAV valstybės pinigų spausdinimas buvo atiduotas į privačių asmenų rankas. “Laisvės sala” tapo pačia nelaisviausia šalimi, kadangi prarado savo finansų kontrolę ir pinigų spausdinimo teisę, kurią mums nežinomais veikimo būdais iš jos atėmė grupė globalaus masto sukčių. Šalis, neturinti teisės spausdinti savo pinigus, yra pasmerkta.

Lupikautojai sukūrė šią sistemą ir jai pajungė visą pasaulį, jie iščiulpia visus Europos, Amerikos, Azijos ir kitų šalių piniginius syvus. Niekieno ekontroliuojamai prispausdindami ir išleisdami į apyvartą beverčius pinigus, kuriuos visam pasauliui skolino kaip vertingus, po to vienu metu pareikalavę juos grąžinti iš bankų, jie sukūrė “krizę”, reikalaudami sumokėti už šiuos beverčius pinigus tikrais pinigais.

Negalėdami pavergti kai kurių tautų šiuo būdu, suorganizuoja tose šalyse konfliktus, kurstydami etnines grupes vieną prieš kitą ir naikindami tuos gyventojus jų pačių rankomis. Kitur, kaip pvz. Irake, Afganistane taiko masinio tautų naikinimo metodus. Jeigu tikroji priežastis būtų tik terorizmo grėsmė, tai vietoje karams išleistų pinigų, jie galėjo tas šalis apjuosti trigubo aukščio “Kinų siena” ir per pasienio punktus kontroliuoti tariamus teroristus.

Esminis Sistemos ydingumas yra tas, kad pagal “suvienodintą tvarką” paskolos sutarčių sąlygos yra tokios, kad pasiskolinęs asmuo moka pirmiausia palūkanas, o ne skolą ir kaip taisyklė, lupikutojai siekia skolinti kuo ilgesniam laikotarpiui, kadangi lupikutojų tikslas yra turėti nuolatinį “donorą“. Sudaromose paskolos sutartyse, kaip taisyklė numatoma, kad negalima grąžinti skolos, nesumokėjus palūkanų, nes priešingu atveju, grąžinant skolą iš karto, mažėtų jos likutis, taigi ir palūkanos. O kodėl gi ne? Pasiskolinu, grąžinu, tada paskaičiuojame, kiek laiko naudojausi skolintais pinigais ir sumoku palūkanas. O ne, taip negerai, jie iš sąžinigų žmonių pavogtus pinigus pradeda skolinti už palūkanas ir jiems dirbti nebereikia, jie gyvena iš skolininkų darbo. Taip sukurta vergovės sitema veikia iki šiol. Kadangi pinigų prisivogta daug, tai jau paversta tikraja vergovės sistema, kadangi paskolos suteikiamos 40-50 metų laikotarpiui , todėl paėmusieji paskolas vergovėn atiduoda ir savo vaikus.

Žmonės vargsta visą gyvenimą ir visą gyvenimą uždirbinėdami pinigus ne tik savo šeimos ,bet ir parazito - lupikautojo išlaikymui. Kadangi tokios pinigų masės, kokią jie valdo sąžiningais būdais uždirbti neįmanoma, jie visi yra įgyti iš žmonių pardavimo, narkotikų, lošimo namų, valsytbinio turto ir kitų vagysčių, todėl reikia tik valstybinės valios, kad šią niekinę vergovės sistemą panaikinti.

Iki šiol pasaulis, ypač Europa, žaidžia pagal JŲ sukurtas taisykles. Kiekviena paskola, suteikta 30-50 metų laikotarpiui, lupikautojui atneša 300 proc. pelno. O tai reiškia, kad kiekvienas, sudaręs paskolos sutartį su palūkanomis gyvenamojo būsto pirkimui, lupikautojams per šį laikotarpį pastatys po dar 2 tokius pat butus, o jo butas taip ir neišmokėtas, susidėvės ir sugrius. Tada vėl iš pradžių?

Paskaičiuokime, kiek butų gali įsigyti per savo gyvenimą vienas žmogus, dirbdamas dieną naktį.
Ne daugiau kaip vieną, nes kiti pinigai jam yra būtini maistui ir k t.poreikiams.O pasirašę tokias sutartis pagal dabar galiojančią tvarką privalės tuo pačiu metu, be savo šeimos poreikų pastatyti lupikautojams dar po 2 tokios pat vertės butus.

Ką Lietuva įgijo pasidavusi šiam išreklamuotam - “Pinigų yra”-marazmui?

Taip, pastatyta daug statinių, už kuriuos iki gyvos galvos lupikautojams prasiskolino mūsų vaikai, nes tai jie, neklausydami jokių patarimų ėmė laisvai gyventi skolon.
Kažkas uždirbo prekiaudamas statybinėmis medžiagomis, kažkas pardavė daugiau baldų, o rezultatas - visi uždirbti pinigai pradingo tų pačių lupikautojų sukurtose biržose ir fonduose, visa Lietuva yra vieni kitiems skolingi, visą turtą per teismus perims lupikautojai. Šiuo metu tai jau vyksta. Rusijos, Izraelio ir kitų šalių nekilnojamojo turto agentūros už pusę kainos intensyviai supirkinėja butus Vilniaus centre, masiškai pusvelčiui supirkinėjama Lietuvos žemė.

Tai ar verta buvo iš viso skolintis?.. Visos šalys paskendę skolose, masiniai bankrotai, valstybės irgi bankrutuos, vienos anksčiau, kitos - vėliau. Tačiau tai yra išeitis, kaip ir fizinio asmens bankrotas, kadangi anksčiau ar vėliau visos šalys ir žmonės atsibus, neišvengiamai bus panaikintos ir viso tos absurdiškos skolos - nežinia kam.

Lietuvos valstybės skola 2008-ųjų pabaigoje siekė 1734,8 mln. Lt Lt, arba 14,4 proc. BVP, tai daugiau nesiskolinant per 30-40 metų palūkanos sudarys 48156 mln.lt. O tai reiškia, kad nieko nedarant dėl šios ydingos monstriškos sistemos pakeitimo, visi mūsų Lietuvos žmonės jau dirba ir ateityje dirbs vergais. Jie nebeturės jokių galimybių uždirbti sau pragyvenimui, nes turės vykdyti valstybės prisiimtus įsipareigojimus. Valstybė, nenorėdama keisti lupikautojų sistemos, smaugia savo žmones, apdėdami vis naujais ir vis didesniais mokesčiais.

Visą gyvenimą dirbdami daug daugiau nei tai būtina, žmonės įsigijo po kokį nors būstą, vieni geresnį, kiti - prastesnį. Iš uždirbamų pinigų - atlyginimo žmonės sumokėjo apie 60-65 proc uždirbtų pajamų mokesčius. Pirkdami butą ar namą, dar kartą mokėjo mokesčius PVM pavidalu, medžiagų pardavėjai parduodami medžiagas, statant butus ar namus pirkėjas dar kartą sumokėjo statybininkų priskaičiuotus pelno ir PVM mokesčius. Taigi už įsigyjamą nekilnojamąjį turtą mūsų sąžiningi piliečiai jau sumokėjo valstybei mokesčius mažiausiai 3 kartus.

Kitas klausimas, kad reikia ir būtina apmokestinti kyšininkus, vagis, žemėtvarkininkus, kurie įsigijo didžiulius nekilnojamuosius turtus, pasistatė ar įsigijo trobas ar fabrikus, tačiau valstybė niekada iki šiol nepareiklavo iš jų deklaruoti pajams, o neteisėtai įgytas, jei ne konfiskuoti, tai bent apmokestinti. Štai kur nekilnojamojo turto mokesčio objektas, o ne pensininkai, kurie jau dabar verkia, dėl galimo paskutinijo buto atėmimo.

Tačiau pinigų iš tikro yra. Mokesčių šaltinis šalia jūsų, tai valstybinės žemės mokestis, kuris iki šiol yra juokingai mažas, o Vilniaus miesto žemės nuomos kaina iki šiol yra skaičiujama pagal žemės derlingumo koeficientus (lyg ant asfalto augintume agurkus).

„Rubikonas“, valdantis veltui atiduotos apie 60 ha žemės miesto centre, Gariūnai-apie 100 ha , Belieka tik paskaičiuoti ir teisingai įvertinti valstybinės žemės aro nuomos kainą.

Kitas šaltinis - tai nekilnojamojo turto mokestis, tačiau ne visuotinis, o tų, kurie yra įsigiję daugybę nekilnojamojo turto iš neapmokestintų ir nedeklaruotų pajamų. Tai tie patys valdininkai ir seimo nariai, žemėtvarkininkai ir kiti, kurie po nepriklausomybės atkūrimo buvo „arčiau lovio „ Juk mūsų žmonių mentalitetas yra toks, kad į partijas ir valdžią iki šiol buvo einama vogti, savintis ir lobti.“

„Klano“ interesai aukščiau Lietuvos liaudies interesų?

Todėl yra būtina įvesti visuotinį pajamų ir turto deklaravimą ir privalomą nekilnojamojo turto registravimą ir apmokestinti tuos, kurie už įsigytus turtus valstybei nesumokėjo mokesčių.
Šie pasiūlymai buvo pateikti A.Kubiliui 2009-01-12, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio vardu, tačiau šie klausimai iki šiol nejudinami, kadangi liečia „Klano“ interesus. Paprasčiau yra sumažinti pensijas, nors iš tikrųjų būtina pensijų reforma, nustatant, kad vienam asmeniui gali būti skiriama tik viena(o ne3) pensija ir nustatant maksimalų pensijos dydį.
Taigi, pinigų šaltiniai – aiškūs, pinigų yra, tik reikia pajudinti „Klaną“. Tik reikia noro, valios ir svarbiaiusia, pažadinti užmigusį tautos atstovų teisingumo jausmą.

Visi skolingi

Valstybė skolinga ir toliau klampinama į skolas, bankininkų konsultantai įkyriai siūlo išeitį-gilyn, į naujas skolas.
Kas gali pasakyti, ką gi mes visi ir kiekvienas esame įgiję už šią milžinišką valstybės skolą?
Ar tai reiškia, kad mūsų kiekvieno gyvenimas yra bevertis, nes mes nieko nesukuriame, o valstybė ir mes kiekvienas gyvename tik skolon? Tai kam tada reikalinga Valstybė? Nesustabdžius šio prakeikto rato valstybė bus prarasta, žmonės išsivaikščios, nes niekas nebenorės ir nebegalės dirbti 2/3 dienos dėl to, kad jo vardu kažkas valstybę praskolino.

Teisinga, kad dabar siekiama tą velnio ratą sustabdyti - nebesiskolinti. Tai yra būtina, nes kitaip būsime Tarptautinio valiutos fondo, kurį valdo tie patys Amerikos iždo savininkai (18 proc., be kurių ten yra apie 6 proc Vokiečių kapitalo ir apie 5 proc.Japonijos) įklampinti į tokią pelkę, iš kurios jau niekada neišlipsime. Sakome, kad gyvename dėl savo vaikų ir anūkų ateities. Tai kokią gi mes jiems ateitį sukūrėme?

Koks gali būti antikrizinis pasaulio planas?

Vienas iš variantų: paskelbti pasaulinį defoltą. Niekas niekam neskolingas. Paskelbti egzistavusią pinigų prekybos sistemą ydinga ir panaikinti visus įsipareigojimus mokėti palūkanas. Lupikavimo sutartys paskelbiamos niekinėmis, nes skolas sudaro iš esmės lupikavimo pinigai - palūkanos. Gal skamba kiek utopiškai, tačiau tai tik dėl to, kad tokia mintis šiandieną atrodo per drąsi, tačiau teisinga, nes pasaulis užtvindytas prispausdintais beverčiais popieriais, būtent už juos, pinigus kurie verti tik popieriaus kainą, mes turime mokėti milžniškas palūkanas, o grąžinti privalėsime tikrus, prakaitu uždirbtus pinigus .

Pradėti iš naujo

Tai yra: pinigai cirkuluoja valstybės viduje kaip atsiskaitymo priemonė. Valstybės ir žmonių pinigai laikomi valstybiniame banke. Easant reikalui, vadovaujantis valstybės ir žmonių susitarimu nustatytomis taisyklėmis valstybė skolina žmonėms, žmonės skolina valstybei, be jokių palūkanų, tik priskaičiuojant aptarnavimo mokestį.
Būtina priimti įstatymus, draudžiančius lupikavimą ir nustatyti už tai baudžiamąją atsakomybę.

Teliks pripažinti, kad pajamų šaltinis gali būti tik darbas, o ne pinigai, kurie savaime nėra darbo įrankis nei priemonė, nes pridėtinės vertės nesukuria.
Išnyks poreikis beprotiškam pačių pinigų kaupimui, sumažės ir išnyks nusikalstamumas . Ateis aukso amžius, kas nereiškia, kad mes turėsime daugiau aukso, nes jis dabar beveik visas, dirbtinai numušus kainas, yra supirktas lupikautojų iš visų valstybių, tame tarpe ir Lietuvos, siekiant įvesti naujus pinigus, tačiau mes gyvensime kitaip, sukursime savo taisykles, nesiplėšysime dėl turto, dirbsime kiek galime ir norime. Reikia sulaukti 2012 metų gruodžio 12, kai 23 val. įvyks planetų paradas, saulės sistemos, žvaigždžių ir galaktikos sinchronizacija.
Gal šis kartą per 26 tūkst metų vykstantis reiškinys susinchonizuos ir mus.
Aldona B.Jankevičienė

http://www.laisveserdve.lt/Lupikautoju-eros-pabaiga-arba-kaip-surinkti-mokescius


Интересная статья? Поделись ей с другими:

Последние новости Литва

Список видео